Автокаско
Застраховка „Каско” на моторни превозни средства (МПС) е доброволна и осигурява най-пълната застрахователна защита на всички сухопътни моторни превозни средства (МПС), като в това число влизат и ремаркета и полуремаркета, без значение дали щетите са нанесени по Ваша вина или не. За разлика от застраховка Гражданска отговорност, Автокаското покрива пълна загуба или частична щета на МПС вследствие на: Пътно - транспортно произшествие, Природно бедствие, Пожар, Кражба/грабеж, Злоумишлени действия на трети лица.

Предлагат се допълнителни покрития като: покритие за гуми, умишлен палеж и взривяване, механична повреда, разнобразни варианти на ползване на пътна помощ и асистанс при застрахователно събитие и техническа повреда. Полицата обикновено се сключва за период от една година, освен ако не е уговорено друго.

Територия на валидност
Застраховка Автокаско на МПС осигурява застрахователно покритие на територията на Република България. В зависимост от застрахователната компания може срещу допълнително заплащане или без заплащане на допълнителна премия, или комбиниране на покритието със застраховка Гражданска Отговорност, покритието да се разшири и за чужбина, като обикновено това включва страните членки на споразумението Зелена карта и държавите от Европейския съюз.

Как се формира застрахователната стойност?
Застрахователната сума е сумата, за която е застраховано МПС и която е посочена в застрахователната полица. Тя не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на полицата. Действителната стойност се определя от Застрахователя като се вземат предвид година на производство, оборудване, техническо състояние, изминат пробег и т.н., съгласно действаща методика.

Какво е важно да знаем за определянето на застрахователната премия?
При формирането на застрахователната премия се вземат под внимание всички застрахователни рискове, свързани с моторните превозни средства (МПС). Те могат да се разделят най-общо на три основни групи:
►рискови обстоятелства, които са свързани със самите МПС. Към тях се отнасят видът и мощността на МПС, моделът и годината на производство, място на паркиране и други признаци.
►рискови обстоятелства свързани с водача на МПС. Към тях спадат възрастта на водача, шофьорска квалификация и правоспособност, професия, служебно положение и фамилно състояние, пътен интензитет, дисциплинираност, скорост на движение, цел и време на пътуване и др.
►външни рискови обстоятелства – това са пътната ситуация, географските и климатичните условия. Тези рискови обстоятелства оказват съществено влияние върху пътнотранспортните произшествия (ПТП) и върху изграждането на застрахователните тарифи за МПС.

При настъпване на щета
Ние ще ви съдействаме както за нейното завеждане, така и за последващата ликвидация и при всички останали административни процедури по застрахователния договор.