Гражданска отговорност
Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се издава за моторни превозни средства с постоянни, временни или транзитни номера. Тя е задължителна за всички собственици, държатели и ползватели на моторни превозни средства и покрива отговорността на застрахованото лице за причинени виновно от него вреди на трето лице по повод притежаването и ползването на МПС. Не се застраховат автомобили с чуждестранна регистрация по условията на Задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите.

Застраховката се сключва за една година – от дата до дата. Всички застрахователни компании предлагат разсрочено плащане, което в повечето случаи е със завишение на застрахователната премия.

Застраховката осигурява покритие на територията на страните, членки на Европейски съюз, Европейското икономическо пространство и страните членки на споразумението Зелена карта. Застраховката "Зелена карта" е международен сертификат към Гражданската отговорност, който удостоверява дали МПС има валидна Гражданска отговорност и дали полицата покрива територията на съответната държава. Сертификатът е безплатен и се издава с всяка полица, като при разсрочено плащане той се издава до падежа на всяка заплатена вноска.

Ние ще ви помогнем в избора на застраховател, вземайки под внимание много и най-разнообразни фактори:
► ще се комбинира ли застраховката Гражданската отговорност с други продукти като Автокаско и Домашно имущество, за да се ползват съответните отстъпки;
► ще напуска ли МПС границите на България;
► ще се разсрочва ли премията по полицата;
► при възникване на събитие – какви правни действия се предприемат;
► какви необходими документи се събират, от кой орган и т.н.