Доброволна злополука на местата в МПС
Обект на застраховане са водачът и пътниците, намиращи се в превозните средства или в непосредствена близост до тях, при качване или слизане. Тя предвижда изплащането на обезщетения на лицата в МПС при смърт или телесни увреждания, настъпили вследствие на пътно транспортно произшествие.

Застраховат се всички места в автомобила, обявени в регистрационните документи на МПС, включително мястото на водача. За застраховани се считат всички лица, намиращи се в автомобила по време на ПТП. В случай, че в момента на злополуката броят на пътуващите в застрахованото МПС лица е надвишавал броя на застрахованите места, всички обезщетения се намаляват пропорционално, така че сборът им да не надвишава общата застрахователна сума за застрахованите места в автомобила.

Застрахователното покритие е валидно на територията на България. Териториалната валидност на застраховката може да бъде разширена и за чужбина по споразумение със Застрахователя и срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, което се записва в полицата.

Покрити рискове, Основно покритие:
►Смърт от злополука
►Трайна загуба на трудоспособност, вследствие на злополука

Допълнително покритие
►Временна загуба на трудоспособност, вследствие на злополука
►Медицински разноски вследствие на злополука
►Допълнителното покритие се сключва по желание на Застраховащия. Не е възможно сключване на застраховка само за допълнително покритие.