Живот на кредитополучателя
Застраховка Злополука на Кредитополучател е договор, при който застрахователят се задължава при настъпване на покрит риск в резултат на застрахователно събитие да изплати на банката дължимата от Вас сума. Ако част от кредита е погасен, обезщетение на банката се изплаща до размера на непогасената част.

Какво покрива застраховката Живот на кредитополучателя?
► Смърт в срока на договора;
► Трайна загуба на работоспособност от злополука или заболяване.