Задължителна Здравна застраховка за чужденци в България

Здравна застраховка за чужденци в България

 

Това е задължителна застраховка за чужденци в България, съгласно Наредба за сключване на задължителна медицинска застраховка на чужденците в България. Тя се сключва от чуждестранни граждани, които пребивават краткосрочно или продължително на територията на Република България или преминават транзитно през страната.
 

По тази застраховка се покриват разходите направени за лечение и болничен престой на чужденците, оказана спешна медицинска помощ, разходите, направени за извънболнична и болнична медицинска помощ, както и разходи за дентална помощ.
 

Минималната застрахователна сума по задължителната медицинска застраховка за чужденци в България се определя в размер на 60 000 лв., като застраховката се сключва за срок не по-малък от 90 дни и не по-голям от 1 година, в зависимост от срока на пребиваване.
 

Застраховката се сключва по силата на Наредба за сключване на задължителна медицинска застраховка на чуждестранни граждани в България.