Застраховка на гаранции

Тази застраховка е договор, сключен между три страни, който гарантира изпълнението на определени договорни задължения.

Страни по договора са:

► Застрахован – изпълнителят, чиято дейност по договора представлява риска.
► Бенефициент – възложител, в чиято полза се сключва застраховката.
► Гарант – застрахователят, който поема риска.

Обект на застраховане са:

► Производители, консултантски компании, IT компании и доставчици на услуги.

Не са обект на този вид застраховка:
► търговските договори, т.е. тези с основен предмет покупко-продажба или доставка на стоки.

Видове Застраховки на гаранции:

► Застраховка на гаранция в полза на възложител на обществена поръчка.
► Застраховка на гаранция за поддръжка .
► Застраховка на гаранция за авансово плащане .
► Застраховка на гаранция за участие в търг .
► Застраховка на гаранция за добро изпълнение .

Застрахователна сума е сумата необходима за изпълнението на задълженията на Изпълнителя съгласно договор.