Застраховка на селскостопански животни
Обект на застраховката са всички видове животни, птици, риба и кошери с пчели – собствени, наети или предоставени за отговорно пазене на юридически и физически лица. Изискването е към датата на застраховката да са напълно здрави, осигурени с необходимия фураж, ветеринарно-медицински и зоопрофилактично обезпечени.