Застраховка Разни Финансови Загуби

Този вид застраховка има за обект всички претърпени финансови загуби, произтичащи от различни облигационни правоотношения, в резултат на настъпили застрахователни събития, съобразно застрахователните рискове, договорени със застраховател.

В зависимост от характера на гарантираното задължение на отговорното лице, договореното застрахователно покритие обхваща:

► Финансови загуби, свързани с договори за наем на недвижим имот;
► Загуба на трудово възнаграждение;
► Загуби вследствие неплащане на лизингови вноски;
► Загуба на доход вследствие авария на машини;
► Загуба на пазарна стойност;
► Финансови загуби, вследствие на лошо време, вследствие пожар и природни бедствия;
► Финансови загуби или разноски понесени от Застрахования – доставчик или изпълнител по търговски договор;
► Косвени търговски загуби;
► Други нетърговски финансови загуби;
► Други финансови загуби.

Тези застраховки могат да се сключат както от юридически, така и от физически лица, които имат нужда от застрахователна защита срещу понесени финансови загуби.

 

Не се покриват загуби в следствие на:

►Ограничение или забрана за износ на стоки или услуги в изпълнение на задължения по международни договори;
►Отказ на длъжника да приеме стоките или услугите, предмет на договора, без наличието на правно основание за това;
►Финансови загуби, възникнали вследствие на действия на членове на семейството на застрахования или свързани с него лица;
► Финансови загуби и забавяния на плащания поради неплатежоспособност или фалит на отговорното лице към момента на сключване на застраховката;
► Обявяване на общ мораториум върху плащанията;
► Промени в режима на валутните плащания, възпрепятстващи изпълнението на търговската сделка.

Застрахователната сума се определя въз основа обема и характера на покритите рискове. Например, при застраховка на търговски загуби се взема под внимание оборота и финансовия резултат за предходни години, при нетърговски загуби – стойността на имуществото, а при загуби на доход – периодичното възнаграждение, обект на застраховката.