Застраховка Злополука
Основният риск при този тип застраховки е Злополука. Злополука е всяко събитие, довело до смърт или телесно увреждане на застрахованото лице в резултат на непредвидени и внезапни въздействия от външен произход, които застрахованото лице не си е причинило умишлено. 

По тази застраховка се застраховат клинично здрави лица. Не могат да бъдат застраховани лица с 50 и повече процента загуба на работоспособност към деня на сключване на застраховката, освен ако не е договорено друго. Не се застраховат лица над 65 год.,или същите се застраховат по условията на утежнен риск. За недееспособни лица и лица под 14 год. не се покрива рискът смърт от злополука.

Застрахованият/неговите наследници получават застрахователно обезщетение за следните застрахователни събития:
Смърт на застрахования вследствие на злополука, настъпила през срока за застрахователната полица (за лица над 14 год.);

Застраховката покрива: Трайна пълна или намалена работоспособност, или определен вид и степен на увреждане, вследствие на злополука. При настъпване на този риск застрахователят изплаща на застрахованото лице, процент от застрахователната сума равен процента загубена работоспособност.

Според вида на злополуката, която застрахователят покрива, застрахователните продукти биват:
► Трудова злополука / групова или индивидуална/
► Злополука на спортисти
► Злополука на учащи
► Злополука гости на хотели
► Планинска/туристическа застраховка