Застраховки на банкови гаранции, кредити и акредитиви
1.Застраховка на банкова гаранция
Предмет на застраховката е договорът за издаване на банкови гаранции, издаден във връзка с условия, поставени на български търговец или производител.
Застрахован е банката, която издава гаранцията.
Видовете гаранции, които могат да бъдат застраховани са гаранция за добро изпълнение, гаранция за участие в търг или конкурс, гаранция за авансово плащане, както и други гаранции.

2.Застраховка на банков кредит
Кредитите, предмет на застраховката, могат да бъдат:
► кредити за предекспортно финансиране – банкови кредити, отпуснати за оборотни средства и с цел производство на стоки или предоставяне на услуги, предназначени за износ,
► кредити, отпускани на малки и средни предприятия.
Застрахован е институцията, отпускаща кредита.
Длъжник по застраховката е кредитополучателят
Застрахователното покритие включва главницата на банковия кредит и уговорената в Договора за кредит лихва.

3.Застраховка на акредитиви
Предмет на застраховката са акредитиви, издадени в полза на български износител.
Застрахован може да бъде както българската банка, действаща като авизираща по акредитивната операция, така и самата фирма-износител.
Покрит риск е рискът от неизпълнение или отказ от страна на банката-издател на акредитива, без право или основание съгласно сроковете и условията на акредитива, да приеме за изпълнение задълженията си за плащане на износителя на съответните падежи.