Застраховки срещу търговски риск

1. Застраховка срещу краткосрочен търговски риск (пазарен и непазарен)
Предмет на застраховката са плащания по търговски сделки, при които периодът на отсрочване на плащането е до 2 години.
Покрити са търговските рискове (неплатежоспособност и забавяне на плащането), свързани с чуждестранния купувач.


2. Застраховка срещу вътрешен търговски риск
Предмет на застраховката са плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги с период на отсрочване на плащането до 2 години.
Покрити са търговските рискове (неплатежоспособност и забавяне на плащането), свързани с българския купувач – контрагент по търговската сделка.
 

3. Застраховка срещу средносрочен и дългосрочен риск
Предмет на застраховката са плащания по договори за износ на стоки и услуги с период на отсрочване на плащането между 2 и 5 години (за краткосрочния) и над 5 години (за дългосрочния риск).
Покрити рискове са всички търговски и политически рискове.

 

4. Застраховка срещу краткосрочен политически риск
Предмет на застраховката са плащания по търговски сделки, при които периодът на отсрочване на плащането е до 2 години.
Покрити рискове са политическите рискове, свързани с държавата на чуждестранния купувач.