Информация за ползвателите на застрахователни услуги

„Ню брокер“ ООД, ЕИК 200986698, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Драган Цанков 31А, ет.3, офис 8 е застрахователен брокер, вписан в регистъра на застрахователните посредници по чл.30, ал.1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор. Справка за това можете да направите чрез проверка в Комисията за финансов надзор, гр. София, ул. “Будапеща” № 16 или чрез интернет страницата й www.fsc.bg.
„Ню брокер“ ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователно дружество, както и застраховател и/или предприятие-майка на застраховател не притежават пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на съдружниците или от капитала на „Ню брокер“ ООД .
„Ню брокер“ ООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи.
Като застрахователен брокер “Ню брокер” ООД извършва застрахователно посредничество по възлагане от своите клиенти, ползватели на застрахователни услуги и в тази връзка ги представлява пред застрахователните дружества.
Ползвателят на застрахователни услуги има право да възложи на „Ню брокер” ООД изготвянето на съвет въз основа на справедлив и личен анализ. Предоставянето на такъв съвет се извършва след анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на които се изготвя професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най- подходяща за нуждите на потребителя на застрахователната услуга.
„Ню брокер“ ООД определя изискванията и потребностите на потребителя на застрахователни услуги, както и основанията си за дадените на потребителя съвети относно конкретна застраховка въз основа на писмено предоставена от потребителя информация.
Естеството на възнаграждението, което „Ню брокер“ ООД получава за оказване на посредническите си услуги е комисион, включен в застрахователната премия по сключените с негово посредничество застрахователни договори и се заплаща от застрахователната компания.
В качеството си на потребители на застрахователни услуги, можете да подадете жалба до „Ню брокер“ ООД:
- на хартиен носител, на адрес: гр.София, адрес гр. София, бул. „Драган Цанков” 31А,ет.3, офис 8;
- на електронна поща на адрес: office@newbroker.bg
„Ню брокер“ ООД се ангажира да получите отговор на жалбата си в 10 (десет) дневен срок от получаването ѝ на посочен от вас адрес.
В случай, че имате оплаквания от предоставяната от „Ню брокер“ ООД услуга, жалби могат да се подават пред Комисия за финансов надзор и други държавни органи, както и посредством формите за извънсъдебно разглеждане на спорове.