Карго (товари по време на превоз)
Предмет на застраховката са товарите по време на международни и вътрешни превоз и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспорта, за загуба и/ или повреда, която е пряка последица от рисковете, уговорени в застрахователната полица. Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида на превоза и дестинациите.