Отговорност на превозвача

Застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе“ покрива отговорността на превозвача за цялостната или частична липса или повреда на стоки по шосе съгласно гл. IV от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /СМR/. Застраховката може да се сключи за срок от една година, за друг уговорен срок, за отделен курс. Договарянето на самоучастие е възможно, но не е задължително.

Застрахователното покритие осигурява превозвача при рекламации за частична липса и/или повреда на превозвания от него с автомобилен транспорт товар, възникнали по време на превоза.

Лимита на отговорност на Застрахователя e до действителната стойност на липсващия или увреден товар, но не по–вече от размера на обезщетение, определен в чл. 71, ал. 3 от Закона за автомобилните превози.