Покупка на МПС от юридическо лице

Покупка на МПС от юридическо лице

Ако продавачът на избрания от вас автомобил е юридическо лице (търговско дружество), са ви необходими следните документи: голям талон на автомобила, квитанция за платен за текущата година данък, валидна към датата на покупка застраховка "Гражданска отговорност", протокол от Общото събрание на дружеството за продажба на превозното средство, Декларация за липса на данъчни задължения към бюджета (чл. 264, ал. 2 от ДОПК), актуално състояние (може да се провери и от нотариуса при извършване на сделката).

Управителят на юридическото лице продаващо автомобила трябва да присъства лично при подписване на договора. Ако той няма тази възможност, неговият представител трябва да представи нотариално заверено писмено пълномощно за продажбата на автомобила, подписано от управителя и нотариално заверена Декларация за липса на данъчни задължения.

Ако всички тези условия са изпълнени, няма причина да се съмнявате във валидността на сделката.