Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Поверителността и защитата на данните на нашите клиенти са от първостепенна важност за НЮ БРОКЕР и НЮ АУТО СЪРВИСИС, защото искаме да градим дългосрочни партньорства на базата на доверие. Ние спазваме действащото законодателство за защита на личните данни.

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

        ► Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;
        ► Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;
        ► При предвидено задължение по закон.

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Цели на обработката:

       ► установяване на самоличността Ви;
       ► управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;
       ► изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
       ► Запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.
       ► изготвяне на потребителски профил;

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

      ► лични данни за контакт - адрес за контакт, имейл, телефонен номер;
      ► данни за идентификация - трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
      ► Данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
      ► електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
      ► информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме.

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

      ► пощенски оператори и куриерски фирми;
      ► лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Личните Ви данни се съхраняват и пазят за срок от 3 години.
Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

За достъп, модифициране или актуализиране на данните, за искане за преносимост на данните, за ограничаване или възразяване срещу обработката, оттегляне на съгласие или искане за заличаване на личните данни, можете да се свържете с нас по имейл на: office@newautoservisis.bg и office@newbroker.bg

Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Може да разгледате нашата политика за поверителност от тук