автомобилна застраховка

Често задавани въпроси за Застраховка Автокаско

Застраховката може да бъде сключена до 60 дни по-рано от началото на валидност, като огледът на МПС се прави не по-рано от 10 дни от влизането й в сила.

При сключване задължително се извършва оглед и заснемане на МПС не по-рано от 10 (десет) дни преди датата на начало на застраховката. Изключение са случаите на подновяване без прекъсване, когато в общия случай застрахователят не изисква оглед.

1. Трябва ли при плащане на поредна вноска да се дава квитанция?

Застрахователят/ застрахователният посредник е длъжен да предоставя документ за всяка платена вноска на застрахования.

2. Валидна ли е застраховка Каско+ при просрочен падеж на поредна вноска?

При просрочване с повече от 15 дни от датата на падежа на поредната вноска полицата се прекратява автоматично и е необходимо сключване на нова застраховка. За просрочения период застрахователят не носи отговорност за настъпилите застрахователни събития.

3. Какво се прави при загуба на полица?

Трябва незабавно да се обърнете към застрахователната компания за издаване на дубликат.

4. Какво се прави при смяна на собственост на МПС?

При смяна на собственост застраховката се прекратява, считано то датата на прехвърляне на МПС. Новият собственик може да встъпи в правата по полицата в 15- дневен срок от датата на прехвърлянето, като представи застрахователния договор, документ, удостоверяващ прехвърлянето, и МПС за оглед. В този случай се изготвя анекс на негово име.

5. Какво се прави при настъпило застрахователно събитие - къде се прави оглед, къде се предявява претенция, какви документи са необходими?

Обърнете се незабавно към съответните компетентни органи, според вида на застрахователното събитие (МВР, службите за противопожарна и аварийна безопасност и/или др.) и изискайте издаване на съответните документи, удостоверяващи събитието. В допълнение задължително се представят всички документи на шофьора, собственика и автомобила.
Претенцията по застраховка Каско+ се предявява в съответните ликвидационни центрове и агенции на ДЗИ, където се извършва оглед на увреденото МПС.

6. Кога се съставя двустранен констативен протокол? Как, кога и от кого се попълва Двустранен протокол при ПТП?

Двустранен констативен протокол се съставя, когато от пътнотранспортното произшествие са причинени само имуществени вреди, които не възпрепятстват движението на МПС на собствен ход и има съгласие между участниците в пътнотранспортното произшествие относно обстоятелствата, свързани с неговото настъпване.
При издаване на двустранен констативен протокол не отдапа задължението да се уведомят органите на КАТ чрез телефонно обаждане.

7. Какво се прави при събитие в чужбина?

Обърнете се незабавно към съответните компетентни органи според вида на застрахователното събитие и изискайте издаване на съответните документи, удостоверяващи събитието. Свържете се с ДЗИ и асистанс компанията, ако имате осигурен асистанс за чужбина, чрез телефонните номера, изписани на полицата.