Щети при автомобилни застраховки

УКАЗАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ЩЕТИ ПРИ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ:



Изискуеми документи при настъпване на щета:

При ПТП:
 1. Полица Каско - оригинал;
 2. Свидетелство за регистрация на МПС;
 3. Свидетелство за управление на водача на МПС;
 4. Контролен талон към свидетелството за управление или АКТ - копие;
 5. Талон за извършен Годишен Технически преглед;
 6. Протокол за пътнотранспортно произшествие от органите на "Пътна полиция - КАТ"  или двустранен констативен протокол на участниците в ПТП оригинали;
 7. Писмено удостоверение за взета от водача проба за алкохол, ако е отбелязано в протокола че е взета такава.

При кражба или грабеж на цялото МПС:
 1. Полица Каско - оригинал;
 2. Свидетелство за регистрация на МПС;
 3. Свидетелство за управление на водача на МПС;
 4. Талон за извършен Годишен Технически преглед;
 5. Служебна бележка от РПУ на МВР, в чийто район е настъпило събитието, удостовреяваща настъпването на събитието, ключове и дистанционни управления за алармената система и/или имобилайзер.
 6. При кражба на неподвижно монтирано аудиооборудване е необходимо да се представи отделящият се преден панел, ако разполага с такъв, както и документ от компетентните органи, удостоверяващ застрахователното събитие.

При Злоумишлени действия:
 1. Полица Каско - оригинал;
 2. Свидетелство за регистрация на МПС;
 3. Свидетелство за управление на водача на МПС;
 4. Талон за извършен Годишен Технически преглед;
 5. Протокол от компетентните органи, удостоверяващ застрахователното събитие

При природни бедствия:
 1. Полица Каско - оригинал;
 2. Свидетелство за регистрация на МПС;
 3. Свидетелство за управление на водача на МПС;
 4. Талон за извършен Годишен Технически преглед;
 5. Справка на местната Хидрометеорологична служба или представител на местната изпълнителна власт за метеорологичната обстановка в региона.

При Пожар:
 1. Полица Каско - оригинал;
 2. Свидетелство за регистрация на МПС;
 3. Свидетелство за управление на водача на МПС;
 4. Талон за извършен Годишен Технически преглед;
 5. Служебна бележка от Противопожарна служба и пожаротехническа експертиза.