Щети при други застраховки

За да е налице основание за изплащане на застрахователно обезщетение е необходимо да са изпълнени едновременно няколко изисквания:

 1. Застрахованият да притежава валидна застрахователна полица;
 2. Застрахованият да има застрахователен интерес в застрахованото имущество;
 3. Увреденото или погиналото имущество да е застраховано по полицата и да се намира на адреса, указан в застрахователната полица;
 4. Договорената застрахователна премия да е платена, съгласно договореното в полицата;
 5. Застрахователното събитие да е настъпило в периода на валидност на полицата;
 6. Настъпилото застрахователното събитие да е договорен и покрит по полицата риск.
 7. Спазване на сроковете за уведомяване, съгласно Общите условия на съответната застраховка.

1.ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО:

Това са събития свързани с увреждане на движимо и недвижимо имущество причинени от:

 1. пълно или частично изгаряне, обгаряне, опушване, овъгляване или замърсяване от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар.
 2. повреда, спукване, избиване, пробиване на тръби и съоръжения от водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
 3. буря,градушка,проливен дъжд,наводнение,тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед
 4. отнемане на застраховано имущество от Застрахования чрез извършване на взлом на прегради (врати, ключалки, прозорци), или чрез използване на техническо средство или специален начин.
 5. материални вреди, настъпили в резултат от късо съединение и/или токов удap.
 6. Нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица при настъпило застрахователно събитие, покрито по застраховка на имущество.

Какво трябва да направите:

 1. Уведомете застрахователя. Това може да стане и по телефон или онлайн, чрез сайта на съответната компания е която е застраховано имуществото ви;
 2. Вземете необходимите мерки за ограничаване на вpeдитe.
 3. Не променяйте състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя.
 4. При събития, като кражба, грабеж или опит за такива уведомете органите на полиция на тел.112;
 5. При токов удар и/или късо съединение уведомете енергоразпределителното дружество. Застрахователят може да изиска служебна бележка от ЕРП.
 6. При щети от буря,градушка,проливен дъжд,наводнение,тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед Застрахователят може да изиска служебна бележка от Хидро-метеорологична служба.
 7. Застрахователят, съобразно конкретния случай може да изиска и други документи.

Приложение: ДОКУМЕНТИ – Щети на имущество

 

2. ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ

При застрахователно събитие, например злополука или влошено общо здравословно състояние уведомете Асистиращата компания – те ще ви предоставят  точни инструкции и указания според конкретната ситуация

ВАЖНО: В случай, че Застрахованият е приет в лечебно заведение в състояние, в което е невъзможно да се свърже с Асистиращата компания, Застрахованият е длъжен да се свърже с Асистанс компанията или Застрахователя на посочените в застрахователната полица телефони, лично или чрез трето лице, в срок до 24 часа от момента, в който състоянието му позволи, но във всички случаи преди напускане на медицинското заведение.

Какви документи може да са нужни:

 1. В случай на изрични указания от Асистиращата компания да заплатите направените разноски – Документи потвърждаващи направените прегледи и/или изследвания и резултатите от тях, платежни документи доказващи претенцията по основание и размер.
 2. В случай на необходимост от хоспитализация – Болничното заведение директно кореспондира с Асистиращата компания/Застрахователя

3. ЗЛОПОЛУКА

При настъпване на събитие покрито по застрахователната полица, индивидуална или групова, например:

 1. Трайна загуба на работоспособност;
 2. Временна загуба на работоспособност;
 3. Възстановяване на Медицински разходи за прегледи и изследвания и/или други

Е необходимо да се подаде претенция по образец на Застрахователя и към нея да се представят:

 1. Медицински документи, свързани с регистрирането и лечението на заболяването или злополуката, амбулаторни листове, изследвания, епикризи, включително и консултации с лекари – специалисти за състоянието на уврежданията;
 2. Подробна фактура на името на застрахованото лице (с описание на здравните услуги по вид и цена), придружена с касов бон – оригинал;
 3. Застрахователна полица или служебна бележка от работодателя, че сте застрахован към момента датата на събитието;
 4. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е вписана в образеца за подаване на претенция

ВАЖНО: Ако медицинските разходи са в резултат от покрита по договора ЗЛОПОЛУКА се представят допълнително:

Сведение за злополука – по образец на застрахователя и се попълва се от правоимащото лице.

При Пътнотранспортно произшествие (ПТП)

 1. Документ от контролните органи, посетили местопроизществието
 2. Документ за взета алкохолна проба и резултатите, ако пострадалият е водач на МПС

 

При трудова злополука (в случай, че застрахователното покритие по договора/полицата е специфично при трудова злополука)

 1. Декларация до НОИ за трудова злополука
 2. Разпореждане от НОИ за призната трудова злополука

Съобразно спецификата на всеки конкретен случай Застрахователят може да изиска в обоснована писмена форма и други документи, освен горепосочените.
 

4. ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ

Необходимо е да се свържете с вашият застраховател за да получите указания и инструкции според конкретната ситуация. Повечето застрахователи работят с широк списък от медицински заведения и специалисти, с които имат подписани договори за Абонаментно (безкасово) обслужване.

Ако изрично са ви указали вие да заплатите преглед, лечение, консумативи и други подобни разходи е необходимо да знаете:

За възстановяване на извършените разходи за болнична медицинска помощ, избор на екип и консумативи за оперативно лечение по договорите за медицинска застраховка, се представят следните документи:

 1. Попълнена претенция за изплащане на суми (физически лица) по образец на Застрахователя – оригинал с всички реквизити;
 2. Епикриза – копие;
 3. Подробна фактура на името на застрахованото лице (с отразени вид и цена на заплатените медицински услуги, придружена с касов бон – оригинал.
 4. При закупени консумативи за оперативно лечение – описание във фактурата на консумативите по вид, брой и единична цена, а в епикризата – извадка от оперативния протокол, в която се изброяват използваните консумативи.
 5. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е вписана в образеца за подаване на претенция

Препоръчително е подаването на претенции за изплащане на суми да бъде след набавянето на посочените по-горе документи.

Забележка: Съобразно спецификата на всеки конкретен случай Застрахователят може да изиска в обоснована писмена форма и други документи, освен горепосочените.


5.ЗАСТРАХОВКИ „ОТГОВОРНОСТИ”

Застрахователните продукти от този вид не покриват всички проявления на правната отговорност, а само гражданската отговорност на застрахованото лице. Застраховките на гражданска отговорност не покриват обезщетения за вреди, причинени на самия застрахован или на негово имущество. Извън обхвата на застраховките на отговорности са административната и наказателната отговорност на застрахования, както и договорна и облигационна отговорност.

Обезщетения по застраховки на гражданска отговорност се изплащат само на третите лица, претърпели вреди, за които застрахованият отговаря. Изключение са случаите, когато застрахователят възстановява на застрахования платените от него суми по издадени изпълнителни листове  или когато застрахователят възстановява на застрахования платените от него суми, изплатени с изричното писмено съгласие на застрахователя.

При настъпване на застрахователното събитие съгласно дефинициите на Общите условия застрахованият е длъжен в рамките на посочения в полицата срок да уведоми застрахователя. Уведомяването се извършва:

 1. по телефона;
 2. чрез попълване от застрахования на предоставена му бланка по образец на застрахователя - Уведомление за настъпила вреда;
 3. чрез попълване на електронната форма за уведомление на сайта на ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА компанията.

По договори за застраховка на гражданска отговорност правата се погасяват след изтичане на петгодишен давностен срок.


6. СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗАСТРАХОВКИ

Щети на земеделски култури и трайни насаждения:

При настъпване на риск, покрит по условията на полицата, застрахованият уведомява застрахователя незабавно, в писмена форма. Уведомлението трябва да е подадено не по- късно от 3 дни, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие. То трябва да съдържа датата на настъпване на застрахователното събитие и увредените култури с посочване на кадастрални номера, населени места, местности, блокове/масиви и площи.

Застрахованият при предявяване на претенции за изплащане на обезщетение вследствие застрахователно събитие, представя следните документи:

1. застрахователна полица в оригинал;

2. констативен протокол за извършен оглед и оценка;

3. други документи, поискани от застрахователя за изясняване настъпването на застрахователното събитие и размера на вредите.

 

Щети по застраховка на животни

При настъпване на риск, покрит по условията на застраховката, застрахованият е длъжен да уведоми незабавно в писмена форма застрахователя и длъжностния ветеринарен специалист. Уведомлението трябва да е подадено не по- късно от 3 дни считано от датата на настъпване на застрахователното събитие.

Застрахованият, при предявяване на претенции за изплащане на обезщетение вследствие застрахователно събитие, представя следните документи:

1. застрахователна полица в оригинал;

2. протокол за умрели или заклани /убити/ по необходимост животни по образец на застрахователя, съставен от представители на застрахователя и на застрахования и от доверен ветеринарен специалист на застрахователя или длъжностният ветеринарен специалист, обслужващ населеното място, в което се отглеждат животните;

3. други документи, поискани от застрахователя за изясняване настъпването на застрахователното събитие и размера на щетата като протокол за аутопсия, екарисажна бележка, нареждане за клане по необходимост и др.

 

7.ЗАСТРАХОВКИ ЖИВОТ

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованите или ползващите лица са длъжни да уведомят застрахователя в срока, указан в Общите условия по съответния вид застраховка. Уведомяването трябва да се извърши писмено, по електронна поща или телефон.

За да докаже настъпването на застрахователно събитие и размера на обезщетението, претендиращият е длъжен да представи на застрахователя документите, изискуеми по Общите условия за съответния вид застраховка и/или посочени в застрахователния договор и/или в друг нормативен акт. Застрахователят може поиска допълнителни документи, пряко свързани с настъпване на събитието и размера на вредите. При необходимост, застрахователят има право на достъп до цялата медицинска документация във връзка със здравословното състояние на застрахованото лице и може да я изисква от всички лица, съхраняващи такава информация.

Документите и доказателствата се предоставят на Застрахователя:

в оригинал - финансови документи (фактури, фискални бонове за извършени от застрахования медицински и други разходи, които той претендира да му бъдат възстановени);

оригинал или копие на всички останали документи.

Една претенция се счита за доказана по основание и размер,когато застрахователният договор е в сила към датата на настъпване на събитието; застрахователното събитие е настъпило вследствие проявлението на риск, покрит по условията на застрахователния договор; няма нарушение на задължения по договора от страна на застрахования.